Herinrichting Dorpsstraat

De Dorpsstraat wordt heringericht. Bij deze herinrichting volgen we de uitgangspunten van de “Dorpsvisie Scharendijke”.

Update april 2021

Tussen 22 en 29 maart hebben we het integrale ontwerp voor de herinrichting Dorpsstraat (inclusief parkeerterreinen en dijktrap) ‘ter inzage gelegd’ via het online platform Citizenlab. Via deze digitale weg konden bewoners en ondernemers op- en aanmerkingen bij het concept ontwerp. We zullen begin april de binnengekomen opmerkingen analyseren en, indien aan de orde, verwerken op de tekening. We proberen in mei het definitief ontwerp af te ronden en voor besluitvorming aan het college voor te leggen.

Daarnaast is aannemer de Voogd nog bezig met een verdere uitwerking voor de aanleg van de dijktrap, met daarbij in ogenschouw de voorwaarden die Waterschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (vanwege de muralt muren) hebben meegegeven in een recent overleg.

Samen met de binnengekomen opmerkingen via Citizenlab wordt in april de technische tekening voor de aanleg van parkeerterrein Middelplaatstraat vastgesteld. Direct daarna wordt de aanvraag omgevingsvergunning ingediend, zodat de procedure nog voor de zomervakantie is afgerond. Dit parkeerterrein zullen we daarna zo spoedig mogelijk aanleggen.

Voor wat betreft het parkeerterrein aan de Dijkstraat geldt dat we in april eveneens de ruimtelijke procedure starten, al is deze uitgebreider dan bij de Middelplaatstraat. Voor deze procedure doen we onder meer uitgebreid akoestisch onderzoek, gelet op de nabijheid van een woning. Indien er geen bezwaar en beroep wordt ingediend, kan de procedure in het najaar worden afgerond.

Tot slot beoordelen we, vanwege corona perikelen en verzoek van enkele ondernemers, de mogelijkheid om iets later te starten met alle werkzaamheden in de Dorpsstraat. Hier hopen we op korte termijn uitsluitsel over te geven. We moeten echter ook rekening houden met werkzaamheden van DNWG en het stormseizoen.

update januari 2021

In november en december van afgelopen jaar hebben we een aantal overleggen gevoerd met zowel de projectgroep als de klankbordgroep.
Wat erg fijn is, is dat bewoners en ondernemers uit de Dorpsstraat die wij spraken het gezamenlijke belang van een herinrichting inzien en enthousiast mee willen denken.
Het resultaat tot nu toe :

Het ontwerp van de herinrichting gaat vanaf Baken tot net in de Dijkstraat.

Een paar steekwoorden die van toepassing zijn op het ontwerp;

  • Autoluw tussen Platteweg en Dijkstraat.
  • Verbinding van Baken/Dorpstraat met de dijk door middel van een grote dijktrap.
  • Ruimte voor terrassen.
  • Fietsparkeren.
  • Fraaie bestrating met een mooie robuuste groenaankleding.

En zijn we er nu al?

Nee…. Uit de directe omgeving horen we ook opmerkingen dat het parkeren van auto’s nu al als een probleem wordt ervaren en dat dit naar hun vermoeden niet minder wordt.
In de ontwerpsessies met de project- en klankbordgroep is deze opmerking ook meerdere keren geplaatst.

Om het parkeerprobleem te verminderen of op te heffen hebben we daarom ook een voorstel gemaakt om een parkeerplaats in de Middelplaatststraat en in de Dijkstraat aan te leggen.


Op de afbeelding ziet u, naast het al bestaande Zwarte Plein, de mogelijke locaties voor het realiseren van een tweetal parkeerplaatsen.
We werken op dit moment uit hoe we dit kunnen realiseren.
Vergunningenprocedures worden gecheckt en de daarbij behorende randvoorwaarden worden opgezocht en verder uitgewerkt.

Het spreekt voor zich dat we ook met de aanwonenden in gesprek gaan.

 

Vragen?

Namens de gemeente is Kees Paauwe als algemeen projectleider verantwoordelijk voor het totale project. Hij is bereikbaar via 0111-452450 of via kees.paauwe@schouwen-duiveland.nl en kan uw vragen over het proces beantwoorden.

Wat is er aan de hand?

De Dorpsstraat is één van de projecten die in de dorpsvisie Scharendijke is genoemd als een zogenaamd sleutelproject.
De huidige openbare ruimte is gedateerd en op onderdelen aan vervanging toe.

Wat willen we bereiken?

De Dorpsstraat is van oudsher het dorpshart van Scharendijke en door de centrale ligging, direct naast het waterfront en nabij de jachthaven is het de logische ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers. De Dorpsstraat transformeren we daarom naar een charmante ontmoetingsplek en verblijfsruimte voor het dorp.

Hoe gaan we dit doen?

Met een projectgroep waar vakspecialisten van de gemeente, een vertegenwoordigster namens de dorpsraad en een vertegenwoordiger van de ondernemers in deelnemen, werken we het ontwerp van Kuiper Compagnons verder uit tot een definitief ontwerp.
Om de snelheid en direct de praktische kant ook aandacht te geven is bij de uitwerking van het ontwerp ook aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke betrokken.

Uiteraard gaan we dit proces niet doorlopen zonder een toets van de bewoners.
Tijdens het ontwerpproces richten we ook een Klankbordgroep op.

Als de grove lijnen op tekening staan en we een beeld kunnen schetsen hoe de Dorpsstraat er in de toekomst uit zou kunnen zien willen wij, de dorpsraad, de gemeente en een vertegenwoordiger namens de ondernemers, graag horen of wij op de goede weg zijn.
Beantwoorden de schetsen aan het beeld van de bewoners en de ondernemers? De Klankbordgroep geeft input op het ontwerp.

Als het ontwerp in concept klaar en is afgestemd met de Klankbordgroep zoeken wij een manier om alle aanwonenden te informeren. Normaliter houden we een informatie avond. U begrijpt dat dit nu wat lastig is door de corona-maatregelen.
We zullen u later informeren over de manier waarop we dit nu gaan doen.

Waar staan we nu?

De projectgroep is een ontwerp aan het voorbereiden.
Begin november worden er (hoogte)metingen verricht.

In de eerste week worden de direct aanwonenden uitgenodigd om deel te nemen in de Klankbordgroep.