Herinrichting Elkerzeeseweg-Boutlaan en deel Kuijerdamseweg

De Elkerzeeseweg, Boutlaan en een deel van de Kuijerdamseweg worden opnieuw ingericht. Hiermee voldoen ze ook aan de eisen aan wegen die vallen binnen een 30km/h – zone.
Daarnaast houden we bij de herinrichting ook rekening met de identiteit, die omschreven is de “Dorpsvisie Scharendijke”. Deze zie je vooral terug in de uitstraling van deze wegen.
Luchtfoto met daarop aangegeven de projectlocaties.

Update 10 december 2021

De bewoners van de Elkerzeeseweg zijn door de aannemer frequent ingelicht over de voortgang van de werkzaamheden.

Een korte terugblik

Het werk is in september gestart en dat zorgde direct voor de nodige reuring; de Elkerzeeseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit heeft impact op het dorp en dat vergt veel inzet en soms ook wat geduld van de inwoners. Zeker naast de andere werken die ook volop in uitvoering waren zoals de aanleg van de Recreatieverdeelweg 3e fase, Dorpsstraat en de Grevelingenstraat. Op een paar kleine punten na, zijn we tevreden over hoe alles verloopt.

Waar staan we nu?

De onderlinge afstemming tussen de werken vraagt veel aandacht van alle betrokken partijen. Maar waar staan we nu?

De aannemer loopt wat achter op de oorspronkelijke planning. De redenen hiervoor zijn goed uit te leggen. De afgelopen periode is er veel neerslag gevallen. Er zijn zelfs momenten geweest dat het puin en zand te nat was om op te werken en zelfs deels moest worden vervangen.
Ook Corona heeft toegeslagen onder de (straat)ploegen; op dit moment zit bijna de helft van het personeel wat aan de Elkerzeeseweg werkt ziek thuis of is in quarantaine. De huidige arbeidsmarkt zorgt dat we niet gemakkelijk personeel van “van elders” kunnen inzetten.

Het gevolg hiervan is dat een tweetal kruisingen in de Elkerzeeseweg Noord, tussen de Boutlaan en de Rampweg, niet gereed zijn voor de kerst, namelijk de kruising met de Putmeetweg en de kruising Rampweg.
Het uitgangspunt is in ieder geval dat de Elkerzeeseweg “schoon, heel en netjes” de kerstperiode ingaat.
De kruising met de Ingridstraat maken we daarom netjes klaar. We kijken nu welke werkzaamheden we nog tot de kerst uit kunnen voeren. Dit zullen vooral werken zijn die de doorgang voor het verkeer niet gaan belemmeren en die zéker voor de kerst afgerond kunnen zijn.

De aannemer, Aannemersbedrijf Lindeloof uit Hellevoetsluis, heeft verlof vanaf woensdag 22 december en zal in de week van maandag 10 januari weer het werk oppakken.

Start 2022

Putmeetweg en Kreeklaan

Vanaf 10 januari werken aan de kruising Elkerzeeseweg met de Putmeetweg. Op deze manier wille we zorgen dat doorgaand verkeer zo snel mogelijk van de Elkerzeeseweg gebruik kan maken.
Gelijktijdig met de kruising Putmeetweg pakken we de kruising van de Boutlaan met de Kreeklaan op.
Door deze twee kruisingen gelijktijdig aan te pakken verzetten we direct het nodige werk én houden we de omleidingsroute via de Akkerbloemstraat in stand zonder een deel van het dorp af te sluiten.

Akkerbloemstraat

Op het moment dat de kruising Elkerzeeseweg met de Putmeetweg klaar is wordt de kruising met Boutlaan – Akkerbloemstraat opgepakt.

Rampweg

Als de kruising met de Putmeetweg klaar is wordt de kruising Elkerzeeseweg – Rampweg – Kuijerdamseweg opgepakt

Begin 2022 volgt weer een update van de planning.

Het streven is in ieder geval, en het ziet er naar uit dat het gaat lukken, om medio Pasen 2022 het totale werk afgerond te hebben.

Vragen?

Vanuit de gemeente wordt dit project begeleid door projectleider Zehher Khezam. 
Mocht u vragen hebben over het proces en algemene zaken rondom het project, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Zehher Khezam via zehher.khezam@schouwen-duiveland.nl

Heeft u vragen over de bereikbaarheid van uw woning dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Wim de Rijke via 06-54605913 of digitaal via de Bouwapp.

Waarom deze herinrichting?

Eerst een korte terugblik:

Voordat de dorpsvisie Scharendijke werd geschreven was het plan voor rondweg langs Scharendijke al gemaakt. Deze rondweg ‘’de Recreatieverdeelweg’’ wordt momenteel aangelegd. Deze nieuwe rondweg moet ervoor zorgen dat Scharendijke geen doorgaande route meer is voor passerend verkeer.
De aanleg van deze rondweg vraagt ook om het treffen van maatregelen op de Boutlaan, Elkerzeeseweg en Kuijerdamseweg.
In het najaar heeft de provincie Zeeland groen licht gegeven om de rondweg aan te leggen. Dura Vermeer heeft daarvoor in februari van dit jaar opdracht gekregen. In  december van dit jaar moet de weg gereed zijn.
Afgelopen zomer is subsidie aangevraagd bij het rijk voor het uitvoeren van de genoemde verkeersmaatregelen aan de Kuijerdamseweg, Elkerzeeseweg en Boutlaan. Het rijk heeft de aanvraag goedgekeurd. Eén van de voorwaarden is wel dat de uitvoering dit jaar moet zijn afgerond.
Voor ons als gemeente was de start van de aanleg van deze rondweg het moment om met onze eigen voorbereidingen aan de slag te gaan. Het werk om de Elkerzeeseweg, Boutlaan en de Kuijerdamseweg in te richten als 30 km gebied is daarmee gestart.

Wat houdt de herinrichting in?

Het plan is om deze wegen binnen de bebouwde kom van Scharendijke in te richten als zogenaamde erftoegangswegen, zodat ze qua uitstraling voldoen aan de categorie wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. Daarvoor treffen we een aantal maatregelen die in belangrijke mate bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit doen we door het versmallen van de rijbaan en aanbrengen van fietssuggestiestroken. We brengen kruispuntplateaus aan op de kruisingen in de Elkerzeeseweg en de kruisingen in de Boutlaan en uitritconstructies op de Rampweg (op de kruising met de Kuijerdamseweg) en de Boutlaan (op de kruising met de Elkerzeeseweg), Waar voetpaden ontbreken (langs de Kuijerdamseweg en langs het deel van de Elkerzeeseweg en de Boutlaan) brengen we die ook aan. Na de herinrichting dragen deze wegen bij aan een fijne woonomgeving in Scharendijke.

Mogelijkheden combineren verbijzondering aantal kruisingen vanuit dorpsvisie

De genoemde verkeersveiligheidsmaatregelen zijn vastgesteld. In de dorpsvisie is aangegeven dat we het belangrijk vinden dat de inrichting van wegen aansluit bij de uitstraling van Scharendijke. Belangrijk is dat de sfeer van de omgeving een duidelijke link heeft met het inmiddels heringerichte Bethlehemplein en met de Dorpsstraat, die nog wordt heringericht.

De uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen bieden nu tevens kans om een aantal kruisingen te verbijzonderen en een eigen ‘Scharendijkse stijl’ mee te geven. In een eerder stadium is al een ontwerp gemaakt voor de kruising van de Elkerzeeseweg met de Ingridstraat. In samenspraak met een projectgroep en klankbordgroep, waar bewoners en dorpsraad in deelnamen, is door het bureau Kuiper Compagnons dat ontwerp gemaakt.

Dit ontwerp heeft Kuiper Compagnons als basis gebruikt voor het ontwerp van de onderstaande kruisingen:

  1. Kruising Elkerzeeseweg – Rampweg – Kuijerdamseweg
  2. Kruising Elkerzeesweg – Dijkstraat
  3. Kruising Elkerzeeseweg – Ingridstraat
  4. Kruising Boutlaan – Elkerzeeseweg
  5. Kruising Boutlaan - Akkerbloemstraat

In een digitale informatiesessie op 14 juli zijn de ontwerpen voor de aankleding van een aantal kruisingen vanuit de dorpsvisie toegelicht door Kuiper Compagnons.
Via onderstaande link is het ontwerp ook hier nogmaals in te zien.

BEKIJK HIER HET ONTWERP

Wat willen we bereiken?

Een openbare ruimte waar het een vanzelfsprekendheid is om maar maximaal 30km per uur te rijden. Een eigen identiteit aan Scharendijke te geven zodat inwoners en bezoekers weten dat ze in het dorp zijn.

Hoe gaan we dit doen?

De dorpsvisie is in november 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Met een projectgroep en een klankbordgroep, waar bewoners en dorpsraad in deelnamen, is het ontwerp van de kruising Elkerzeeseweg – Ingridstraat door Kuiper Compagnons verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp is gebruikt voor de herinrichting van de eerder genoemde kruisingen.

Planning

Het definitieve ontwerp wordt op dit moment door Lindeloof uitgewerkt.
Het is de bedoeling om direct na de bouwvak vakantie te starten met de werkzaamheden aan deze wegen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in maart 2022 gereed. Nadere informatie over de exacte planning volgt in de loop van deze zomer.

Het werk heeft gevolgen voor de goede bereikbaarheid van Scharendijke. De aannemers die werken aan de rondweg, de verkeersmaatregelen, de Dorpsstraat en Grevelingenlaan stemmen het werk af. In de uitvoering zal in fases worden gewerkt. De bereikbaarheid wordt daarbij continue in de gaten gehouden. Maar enige overlast kunnen we helaas niet voorkomen. 

Bekijk kaart