Definitief ontwerp Dorpsstraat vastgesteld

16 september 2023

Op 1 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp voor de herinrichting Dorpsstraat Scharendijke vastgesteld.

De gemeenteraad heeft eind 2019 de Dorpsvisie Scharendijke vastgesteld. De herinrichting van de Dorpsstraat is in deze visie als een van de sleutelprojecten benoemd.

Definitief ontwerp nieuwe inrichting Dorpsstraat

In het ontwerp hebben we qua materialisatie en uitstraling zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het onlangs heringerichte Bethlehemplein. De Dorpsstraat krijgt echter wel zijn eigen accenten op basis van de uitgangspunten in de dorpsvisie. Zo wordt de Dorpsstraat autoluw, hetgeen betekent dat er meer ruimte komt voor voetgangers, fietsers en terrassen. Tevens verdwijnen de parkeerplaatsen uit de straat. We gaan bovendien substantieel groenelementen toevoegen en de bomen krijgen boomroosters en/of boomspiegels. Verder nemen we nog een klein stukje van de Dijkstraat mee in de uitvoering, meer in het bijzonder het gedeelte tussen de kruising met de Dorpsstraat en het Zwarte plein. Uiteindelijk wordt ook dit deel van het centrumgebied een kwalitatief hoogwaardig stukje Scharendijke.

U KUNT HET ONTWERP HIER BEKIJKEN

Vanwege alle corona maatregelen hebben we de participatie rondom het ontwerp voor de Dorpsstraat grotendeels digitaal georganiseerd. We hebben een projectgroep samengesteld, met daarin ook een vertegenwoordiger van de dorpsraad en de ondernemersvereniging. Daarnaast is er ter voorbereiding van het voorlopig ontwerp ook een aantal klankbordgroep bijeenkomsten georganiseerd. Medio maart hebben we via Citizenlab (een platform voor online burgerparticipatie) alle belangstellenden de gelegenheid geboden om het Voorlopig Ontwerp te beoordelen. Hier hebben circa 15 personen gebruik van gemaakt, veelal bewoners en ondernemers in het plangebied. We hebben diverse opmerkingen nog verwerkt in het Definitief Ontwerp. In het algemeen is er veel draagvlak voor herinrichting van de Dorpsstraat, zodat de woon- en leefomgeving van de ondernemers en bewoners in dit gebied ook esthetisch (verlichting, bankjes, klinkers) aansluiting krijgt bij het Bethlehemplein en de beoogde uitstraling van het centrum.

De planning ziet er grofweg als volgt uit:

  • Uitwerking uitvoeringstekening: juni 2021
  • Voorbereiding uitvoering: juli tot en met september 2021
  • Start uitvoering: oktober 2021
  • Afronding werkzaamheden: april 2022

In september 2021 zal aannemer de Voogd, die met ons in bouwteam dit project verder uitwerkt en uitvoert, nog wat voorbereidende werkzaamheden uitvoeren aan de rand van het plangebied (vervangen van kabels). Daarbij zal minimale hinder ontstaan voor inwoners en ondernemers.

In het verlengde van de herinrichting Dorpsstraat willen we de volgende deelprojecten nog uitvoeren in 2021 en/of 2022:

  • Toevoegen parkeerplaatsen Middelplaatstraat: eind augustus start de aannemer met de aanleg van 14 haaks parkeerplaatsen.
  • Parkeerterrein Dijkstraat: op het terrein van de voormalige gemeentewerkplaats willen we graag 21 parkeerplaatsen maken, om zodoende het verlies aan parkeerplaatsen in de Dorpsstraat te compenseren alsmede het parkeren ten behoeve van Resort Schaardijk deels te faciliteren. Er is een uitgebreide ruimtelijke procedure noodzakelijk, waarbij we zorgvuldig moeten omgaan met geluidshinder voor de nabij gelegen woning. We starten de procedure in het 3e kwartaal van 2021 en hopen in het 2e kwartaal van 2022 tot uitvoering over te kunnen gaan.
  • Dijktrap: het ontwerp voor de Dijktrap aan het Baken, direct grenzen aan het plangebied voor de Dorpsstraat is vrijwel gereed. De projectgroep is enthousiast over het ontwerp, dat binnenkort wordt voorgelegd aan het Waterschap en Rijksmonumentendienst. Waterschap vanwege het aanleggen van een voorziening in de waterkering en de Rijksmonumentendienst vanwege de Muraltmuur. De verwachting is dat een vergunning niet eenvoudig afgegeven wordt en bovendien mogen we in het stormseizoen geen werkzaamheden verrichten aan de waterkering. Uitvoering staat dan ook pas gepland voor 2e kwartaal 2022.